Sergio Wow!, Giorgioraiban - Bloody Sound Anti X-Mas Fest


When: 29 December 2006
Where: TNT, Jesi (AN)