The Turin Horse, Gerda, Bloody Sound System


When: 26 Gennaio 2019
Where: SCA Sisma, Macerata (MC)